Svenska Släktkalendern

The Swedish Family Register
Summary in English
 
 
 
 
 

Vad är Svenska Släktkalendern? | Omfattning | Årgångar | Redigeringsprinciper | Vilka finns med i en släktartikel? | Att publicera en släkt Kommande utgåva  | Register | Ursprungslistan | Historik | Redaktionen | Försäljning, tidigare utgåvor Hittills publicerade släkter

 

    

 

     Vad är Svenska Släktkalendern?
Svenska Släktkalendern (SSK) är ett uppslagsverk som i översiktsform tillhandahåller grundläggande genealogisk-biografisk information om i Sverige verksamma släkter. Det utkommer sedan 1885 med några års mellanrum mellan varje utgåva, numera vartannat år. Utgivare är Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening. Seriens benämning var tidigare Svensk Slägtkalender 1885–88 och Svenska Ättartal 1889–1908 samt har varit Svenska Släktkalendern sedan 1912.

     Omfattning
Verket omfattar idag 2 757 släktartiklar. Vilka släkterna/släktnamnen är framkommer i släktregistret. En del släktartiklar har publicerats hittills endast en gång, många uppdateras genom återpubliceringar då och då.

     Årgångar
Fyrtiosju årgångar finns i serien: 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915–16, 1917, 1918, 1919, 1920–21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943, 1950, 1962, 1963, 1965, 1967, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 1995, 2000, 2003, 2007, 2010, 2012, 2014. Vi har merparten av dessa utgåvor i vårt lager. Se försäljning.

    Redigeringsprinciper
Kalendern är en presensmatrikel, d.v.s. den ger aktuell information om en släkts nu levande medlemmar och anger hur dessa är relaterade till varandra genom att även de förbindande släktleden redovisas. Det är valfritt om en gren av en släkt redovisas eller hela släkten (alla som bär, eller före giftermål burit, ett visst släktnamn).
     I ingressen till varje släktartikel redogörs för släktlinjens äldsta kända ursprung. Där återfinns också litteraturhänvisningar, beskrivning av eventuellt släktvapen, omnämnande av eventuell släktförening, hänvisningar om var släktarkiv eller släktutredning finns, och kontaktpersonens namn.
     I den s.k. presensdelen listas sedan släktmedlemmarna. För varje levande släktmedlem redovisas:

·         fullständigt namn, med tilltalsnamn (ev. smeknamn)

·         födelsedatum

·         yrke/titel, sysselsättning

·         ev. uppdrag eller ledamotskap i riksorganisationer o dyl

·         ev. utmärkelser (ordnar, medaljer)

·         ev. äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap

·         bostadsort

 

Enskilda släktmedlemmar kan styra vad de vill ha med om sig och sin familj. Uppgifter om sysselsättning redigeras efter deras egna önskemål. Om någon uppgift önskas strykas, så görs det.
     Då en tidigare i SSK publicerad släkt uppdateras medtas sedan sist avlidna släktmedlemmar med dödsår. Om de har avlidit utan att efterlämna barn med det aktuella namnet efter sig, så behöver informationen om dem därefter inte längre upprepas i kommande uppdateringar av översikten (om så inte önskas), eftersom alla uppgifter om dem redan finns med i bokverket.

     Vilka finns med i en släktartikel?
I SSK redovisas i varje artikel en grupp kvinnor och män som har ett gemensamt ursprung på fädernelinjen bakåt i tiden. Metoden är sådan för att enskilda individer inte ska upprepas i mängder av olika artiklar, eftersom varje person härstammar från många olika släkter. Nämnda grupp sammanfaller mer eller mindre med dem som bär eller är födda med rubrikens släktnamn. I de fall som personer vidareför exempelvis sin mödernesläkts namn eller har upptagit exempelvis sin farmors eller styvförälders släktnamn redovisas också de, liksom adopterade med efterkommande.

     Att publicera en släkt
Om Du är intresserad är Du välkommen att nyinföra eller uppdatera en släktöversikt i SSK. Rent praktiskt går medverkan till på följande sätt:
1. Du skickar släktuppgifter eller ett manus till redaktören.
2. Redaktionen returnerar ett första manusutkast, där det framgår med luckor vad som kan kompletteras. Du fyller i vad Du kan och stryker över sådana luckor som av olika anledningar ev. ej önskas efterforskas. Du skickar tillbaka detta, samtidigt som Du betalar anmälningsavgift på 595 kr (inkl. 6 % moms) till då anmodat bankgirokonto. (Anmälningsavgiften återbetalas ej om Du längre fram drar Dig ur.)
3. Redaktionen hjälper till med att komplettera luckor i manuset genom arkivforskning, konsultering av folkbokföringsuppgifter, brevförfrågningar och telefonintervjuer, där så behövs, i dialog med Dig. Manuset skickas mellan kontaktpersonen och redaktionen tills båda parter är nöjda med utformningen.
4. Ett slutligt textmanus godkänns av Dig. Detta behöver ske senast den 31 augusti 2015, för införande i närmast kommande utgåva. Om justerings- och kompletteringsarbetet då inte är färdigt, så framskjuts införandet till nästföljande utgåva.  
5. Du erhåller kort efter Ditt godkännande en faktura på lika många böcker som Din artikel har sidor, till medverkarpriset 595 kr/st (inkl. 6 % moms) + frakt. Om Du eller släktingar har behov av fler exemplar, så har Du som medverkande därtill möjlighet att beställa sådana till samma rabatterade pris så länge boken inte är utkommen. Därefter är bokpriset 730 kr/st för såväl medverkande som utomstående.
6. Boken trycks och Du erhåller Dina exemplar av den färdiga boken.  

    Kommande utgåva
Hittills är följande släkter på gång till utgåvan 2016, som har utgivningsdag 2016-04-26:

·         Agård, NY

·         Bergman (från Järvsö), NY

·         Bergman (från Nora), NY

·         Bergman (från Öja), NY

·         Björkman (Bärbosläkten), senast med 1984

·         Björling (från Voxna), NY

·         Bodekull, (NY)

·         Brise, (NY)

·         Cæsar, Cesar (från Virserum), NY

·         Carlson (från Stenbrohult), NY

·         Claus (från Glemminge), NY

·         Collin (från Uppsala), NY

·         Dandanell(e), NY

·         Dandenell(e), senast med 1974

·         Dandernell, NY

·         de Wahl (de Vahl, de Val), NY

·         Devall (Dewall, de Vall, de Wall), NY

·         Dixelius, NY

·         Ekman (Stockholmssläkten), NY

·         Fares, NY

·         Fioretos, senast med 2014

·         Gustafsson (från Vederslöv), NY

·         Hedenstedt (från Västanfors), NY

·         Heuman, Heumann, senast med 1995

·         Högqvist (från Högbo), NY

·         Johansson (från Stavnäs), senast med 2000

·         Karlsson, Carlson (från Vederslöv), NY

·         Lilliehöök (Ebbas släktgren), NY

·         Lindman (från Lindrum), senast med 2014

·         Magnusson (från Vederslöv), NY

·         Meurling (från Kristdala), senast med 1989

·         Mobeck (från Mogata, II), senast med 2012

·         Morgny, Mornie, NY

·         Nilsson (från Vederslöv), NY

·         Nordenvall (Värmlandssläkten), senast med 2014

·         Olsson, Ohlson (från Lerbo), NY

·         Pihlstrand (från Vårdsberg), NY

·         Rur, Ruhr, senast med 2014

·         Sahlgren (från Uddevalla), NY

·         Skarsgård, NY

·         Strengbom (från Strängnäs, I), NY

·         Strengbom (från Strängnäs, II), NY

·         Söderlund (från Hällaryd), NY

·         Thomsen (från Bredsten, Danmark), NY

·         Törngren (från Blekinge), senast med 1936

·         Voigtlender, NY

·         Vrethammar, NY

·         Åkerhielm (Filips släktgren), senast med 2014

     Register
1939 (2:a uppl 1976) utkom ett namnregister över ingifta i årgångarna 1885–1908 (ca 57 000 personer). 1986 utkom ett namnregister över ingifta 1912–1982 (ca 60 000 personer). 2010 utkom på cd ett namnregister över ingifta 1984–2010 (drygt 25 200 personer). Alla tre registerdelarna finns till salu samlade på en dvd, se försäljning. Varje årgång innehåller därtill ett namnregister över ingifta personer i den aktuella årgången, samt längst fram ett register över de släkter/släktnamn som hittills har publicerats i hela verket. Det sistnämnda registret återfinns även här: släktregister.

    Ursprungslistan
Denna förteckning är ett hjälpmedel för släktforskare att identifiera och sammankoppla släkter som kommer från samma trakt. Se närmare här: Ursprungslistan.  

     Historik
Svensk Slägtkalender, som utgavs av Victor Örnberg 1885, var den första handboken med översiktsartiklar över icke-adliga släkter i Sverige i presensmatrikelform. Serien bytte 1889 namn till Svenska Ättartal. En handbok i liknande stil återupptogs 1912 på Albert Bonniers förlag under titeln Svenska Släktkalendern, vilken benämning därefter har bibehållits. Den förste redaktören för den sviten, till 1943, var Gustaf Elgenstierna, även känd för verket Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Årgången 1950 redigerades av hans dotter Ulla Elgenstierna.
     Efter en tids uppehåll lyckades en grupp genealogiskt intresserade, bl.a. Börje Furtenbach, ordförande i Genealogiska Föreningen, förmå förlaget att återuppta utgivningen. Formatet ändrades, liksom finansieringssättet. Redaktör för årgångarna 1962–65 var Torsten Dahl, bibliotekarie vid Riksdagen, 1967 Curt Kempff, 1974–84 Ullagreta Carlsson, 1989–2000 Elisabeth Thorsell. Förlaget var från 1989 till 2007 Almqvist & Wiksell International.

      År 2008 möjliggjordes för SSK att stå på egna ben i den bemärkelsen att utgivningen nu sker på eget förlag genom Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening grundad året dessförinnan. Samma år beslöt redaktionskommittén att införliva föregångarpublikationens släktregister med sitt eget. Därmed bildar sviterna tillsammans en nationell, sammanhållen serie på ett tydligare sätt än tidigare.

     Redaktionen
Redaktör fr.o.m. årgången 2003 är Magnus Bäckmark, Hults båtsmanstorp, Svinningevägen 38, 184 44 Åkersberga, telefon 08–756 37 90, epostadress: magnus.baeckmark /@ följt av/ swipnet.se.
     Redaktionskommittén består av Oloph Bexell, teol dr, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Andreas Tjerneld, fil dr, redaktör, Svenskt biografiskt lexikon, Torsten Berglund, med dr, fd redaktör för Svenska antavlor, och Maud Lindeberg, journalist och informatör.


     Summary in English
Svenska Släktkalendern (The Swedish Family Register) started in 1885 and contains today 46 volumes. At present time 2.757 different families have been published. Many families have only appeared once, but others update their overview regurarly. Who these families are you find in the index.
     All family articles starts with an introduction about the origin of the specific family and continue with a listing of all family members at the time of the publication and how they are related. Any family of Swedish origin or living in Sweden is welcome to be published in Svenska Släktkalendern.
     If you have any questions, please contact the editor Magnus Bäckmark, Hults båtsmanstorp, Svinningevägen 38, SE-184 44 Åkersberga, Sweden, e-mail: magnus.baeckmark /@ followed by/ swipnet.se.
 


 

Hittills publicerade släkter - Index of published families
Ursprungslistan - släkterna ordnade geografiskt efter ursprungsort - Index of the geographic origins of the families

Magnus Bäckmark
31 mars 2016

tillbaka till sidans topp